Algemene voorwaarden

Evi Tuitjer
Evi’s Moederliefde
evituitjer@outlook.com

Definities
Evi’s Moederliefde: Evi Tuitjer, ingeschreven onder de naam Evi’s moederliefde gevestigd te Baarle-Nassau, kvk: 88659755 0000
Klant: degene met wie Evi’s moederliefde een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Evi’s moederliefde en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens Evi’s Moederliefde.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.

Overeenkomst
Een overeenkomst wordt aangegaan na het inschrijven in het traject of evenement waarna de klant een betaalverzoek en factuur ontvangt van Evi’s moederliefde. Na het betalen van deze factuur is de reservatie definitief en de overeenkomst geldig.

Data
De klant geeft bij inschrijving aan welke data van uitvoering voor de diensten haar voorkeur heeft. Dit geeft echter geen garanties. Zie bovenstaande artikel. Indien de klant verhinderd is op één van deze data zal deze dit voorafgaand aan de startdatum kenbaar maken zodat partijen gezamelijk naar een passend alternatief kunnen zoeken.

Evi’s moederliefde heeft het recht data aangaande de eerder overeengekomen data’s te wijzigen. Evi’s moederliefde zal de klant hier ten alle tijden tijdig van op de hoogte brengen en indien de klant verhinderd is zoeken naar een passend alternatief.

Prijzen
Alle prijzen die Evi’s moederliefde hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
overeengekomen.

Alle prijzen die Evi’s moederliefde hanteert voor haar diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt,
kan Evi’s moederliefde te allen tijde wijzigen.

Partijen komen voor een dienstverlening door Evi’s moederliefde een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

Evi’s moederliefde is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Evi’s moederliefde de klant tijdig te laten weten waarom
een hogere prijs gerechtvaardigd is.

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Evi’s moederliefde heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Voorafgaand aan de ingang ervan zal Evi’s moederliefde prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

De consument heeft het recht om de overeenkomst met Evi’s moederliefde op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met
de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen
Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Evi’s moederliefde gerechtigd de wettelijke rente van
2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij
een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan Evi’s moederliefde

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Evi’s moederliefde haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Evi’s Moederliefde op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Evi’s moederliefde, dan is hij nog
steeds verplicht de afgesproken prijs aan Evi’s moederliefde te betalen.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Evi’s moederliefde te
verrekenen met een vordering op Evi’s moederliefde.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Evi’s moederliefde enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst
Evi’s moederliefde voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap naar eer en geweten uit.

Evi’s moederliefde heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot door de klant.

Informatieverstrekking door de klant
De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Evi’s moederliefde.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
anders voortvloeit.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
De overeenkomst tussen Evi’s moederliefde en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de
duur van 6 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een
overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een
opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn
van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant Evi;s moederliefde schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd
De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder
dan na 1 (één) jaar opzeggen.

Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant

Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant
met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een
consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst
tussentijds niet opzegbaar.

Intellectueel eigendom
Evi’s moederliefde behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,
tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, beeld en geluidopnames of andere
informatie, afbeeldingen, schetsen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Evi’s moederliefde (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding
De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Evi’s moederliefde ontvangt geheim.

Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Evi’s moederliefde waarvan de klant weet of redelijker-wijs kan
vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Evi’s moederliefde schade kan berokkenen.

De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook
geheimhoudt.

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
– die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit
het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
– die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor
een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding
Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel
eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk
opeisbare boete.
– is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
– is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die
overtreding voortduurt.

Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook
hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van
Evi’s moederliefde waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Evi’s moederliefde tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Evi’s moederliefde
geleverde producten en/of diensten.

Klachten
De klant dient een door Evi’s moederliefde geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op
eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Evi’s moederliefde daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1
maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

Consumenten dienen Evi’s moederliefde uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op
de hoogte te stellen.

De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Evi’s moederliefde in
staat is hierop adequaat te reageren.

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Evi’s moederliefde gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Evi’s moederliefde.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Evi’s moederliefde ook daadwerkelijk (tijdig)
bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Evi’s moederliefde een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor
de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Evi’s moederliefde verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Evi’s moederliefde
Evi’s moederliefde is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien Evi’s moederliefde aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

Evi’s moederliefde is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen of schade aan derden.

Indien Evi’s moederliefde aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of social media zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Evi’s moederliefde vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis
waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89
van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Evi’s moederliefde toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.

Is de nakoming van de verplichtingen door Evi’s moederliefde niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding
pas plaatsvinden nadat Evi’s moederliefde in verzuim is.

Evi’s moederliefde heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Evi’s moederliefde kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
nakomen.

Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Evi’s moederliefde in
de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Evi’s moederliefde kan worden toegerekend in een
van de wil van Evi’s moederliefde onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien
van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Evi’s moederliefde kan worden verlangd.

Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Evi’s moederliefde 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan
nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Evi’s moederliefde er weer aan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Evi’s moederliefde is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg
van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

In het geval dat de klant zijn of haar verplichtingen niet na kan komen wegens een overmacht situatie, zoals bevalling of ziekenhuisopname zal Evi’s moederliefde samen worden gezocht naar een passende oplossing.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden
Evi’s moederliefde is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Grote inhoudelijke wijzigingen zal Evi’s moederliefde zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.

Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Evi’s moederliefde.

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat Evi’s moederliefde bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Evi’s moederliefde is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.

———
Aanvullende voorwaarden klanten: Vol vertrouwen in verwachting

Wanneer je een datum niet kunt komen, meld je je af via email evituitjer@outlook.nl of via app/sms.

Als je na inschrijving vlak voor een les afmeldt, kijken we gezamenlijk of je les er al dan niet achteraan geplakt kan worden i.v.m. planning. Je krijgt geen geld terug.

Als je ruim op tijd aan geeft (minstens 2 weken) dat je niet kunt komen dan kan je les, als er plek is, achter je geboekte reeks gevolgd worden.

Mocht je eerder dan de uitgerekende datum bevallen, dan krijg je het resterende bedrag van de lessen terug na ontvangst van het geboortekaartje.

Als je eerder wil stoppen met de lessen, krijg je geen teruggaaf van traject bedrag.
Met uitzondering van de volgende redenen: ziekenhuisopname, miskraam, op doktersadvies of met ernstige bekkenklachten, laatste beide met dokters/therapeut verklaring.

Als ik  vakantiedagen heb of andere verplichtingen en geen alternatief krijg gevonden dan schuiven vanzelfsprekend je lessen door.
Als je daardoor lessen overhoud na je uitgerekende datum en bevalling krijg je je geld terug.

Je kunt het traject mee doen tot 42 weken zwangerschap.

Je bent zelf verantwoordelijk voor je lichaam en je kindje. Meldt veranderingen en ga naar een specialist voor serieuze klachten. Evi’s moederliefde kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke klachten.

Opgesteld op 27-01-2023
Laatst gewijzigd 22-02-202er